บริษัท เอส ซี ธนวินเทค จำกัด

คือ ผู้นำด้านเครื่องมือช่างงานก่อสร้างคุณภาพ ที่จะมาแก้ปัญหาขาดแรงงานช่างที่มีฝีมือ ลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง ลดปัญหาการแก้งาน ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานลงและได้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาเครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้ความรู้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เน้นมาตรฐาน ความปลอดภัยในการทำงาน และความเรียบร้อยของงาน

จากประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานด้านวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษด้านแก้ปัญหาระบบอิเล็คทรอนิคคอนโทรลสำหรับเครื่องจักรกลหนัก เป็นเวลา 20 ปี ที่บริษัท Pratt & Whitney (Hartford Connecticut) , Norclean inc. (Famington Connecticut) and PQ-Contrals inc (Briston Connecticut) ทำให้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี แนวคิดในการออกแบบกลไกเครื่องจักรเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาการทำงานโดยตั้งอยู่บนความปลอดภัยในการใช้งานและประสิทธิภาพของงานที่มีมาตรฐาน